دفتر ما

  •   info@masjedlc.ir
  •   ۰۹۱۰۰۳۰۷۱۶۶
  •  https://t.me/masjedLC
  •   قم ، خیابان کلهری ، قرارگاه منتظران شهادت

تماس با ما