• مرکز آموزش مجازی مساجد

    مرکز آموزش مجازی مساجد

    قرارگاه منتظران شهادت

دوره های محبوب

دوره های آموزشی masjedlc.ir

فهرست همه دوره ها
مهر ۳۰ ۱۳۹۶
رایگان
۰ دانشجو

۰ امتیاز

مهر ۲۷ ۱۳۹۶
رایگان
۰ دانشجو

۰ امتیاز

مهر ۲۷ ۱۳۹۶
رایگان
۰ دانشجو

۰ امتیاز

مهر ۲۷ ۱۳۹۶
رایگان
۰ دانشجو

۰ امتیاز

مهر ۲۷ ۱۳۹۶
رایگان
۰ دانشجو

۰ امتیاز

مهر ۲۱ ۱۳۹۶
رایگان
۰ دانشجو

۰ امتیاز

خرداد ۲۳ ۱۳۹۴
۷۵ تومان
۰ دانشجو

۰ امتیاز

خرداد ۲۳ ۱۳۹۴
۱۹۹ تومان
۰ دانشجو

۰ امتیاز

خرداد ۱۵ ۱۳۹۴
۱۵۹ تومان
۰ دانشجو

۰ امتیاز

خرداد ۱۵ ۱۳۹۴
رایگان
۰ دانشجو

۰ امتیاز

خرداد ۱۵ ۱۳۹۴
رایگان
۰ دانشجو

۰ امتیاز

خرداد ۱۵ ۱۳۹۴
رایگان
۰ دانشجو

۰ امتیاز

خرداد ۱۵ ۱۳۹۴
رایگان
۰ دانشجو

۰ امتیاز

خرداد ۱۵ ۱۳۹۴
۳۹ تومان
۰ دانشجو

۰ امتیاز

تبدیل شدن به یک مربی؟

شما میتوانید در مرکز آموزش مساجد تدریس کنید

من یک مربی هستم